समयमै कर तिरे इटहरी उपमहानगरले दिँदेछ भारी छुट, २०७३/७४सम्मको सबै व्यवसाय कर मिनाहा

374
SHARES
1.8k
VIEWS
समयमै कर तिरे इटहरी उपमहानगरले दिँदेछ भारी छुट,  २०७३/७४सम्मको सबै व्यवसाय कर मिनाहा

इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाको नवौं पारित आर्थिक ऐनबाट समयमै कर बुझाउने इटहरीबासी करदाताका लागि विशेष कर छुटको विशेष ब्यवस्था गरेको छ । नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता भएका कुनै पनि व्यक्ति, फर्म संघसंस्था वा निकायले आर्थिक बर्ष २०७७।७८ सम्म लागेको व्यवसाय कर विभिन्न कारणले बुझाउन बाँकि रहेको भएमा त्यस्ता करदाताले आर्थिक बर्ष २०७४।७५, २०७५।७६, २०७६।७७मा लाग्ने कर २०७८ साल माघ मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने थप शुल्क, दस्तुर, व्याज, जरीवाना मिनाहा गरिदिने भएको छ । तर आर्थिक बर्ष २०७३।७४ सम्मतिर्नुपर्ने व्यवसाय कर भने सबै मिनाहा गरेको छ ।
(२) नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता नगरी कारोवार सञ्चालन गरिरहेको भएमा त्यस्ता करदाताले नियमानुसार व्यवसाय दर्ता गरीे आएकाआर्थिक बर्ष २०७४।७५, २०७५।७६ र २०७६।७७ मा लाग्ने व्यवसाय कर २०७७ माघ मसान्तभित्रबुझाएमा सोमालाग्ने थप शुल्क तथा जरीवाना मिनाहा गरिने छ ।
(३) आर्थिक बर्ष २०७७।७८ वा सो भन्दा अघिको सम्पत्ति कर, भुमिकर नतिरेका करदाताले तिर्नुपर्ने कर २०७८ माघ मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने थपशुल्क, व्याज, जरिवाना मिनाहा गरिनेछ ।
(४) (क) घर जग्गाबहाल कर तिर्ने दायित्वभएका व्यक्तीको २०७५ अषाढ मसान्त अगाडिको बहाल कर मिनाहागरिने छ ।
(ख) आर्थिक बर्ष २०७५।७६ मालाग्ने संझौताअनुसारको घर जग्गाबहाल कर, २०७८ माघ मसान्तमाबुझाएमा सोमालाग्ने व्याज, शुल्क र जरिवानामिनाहा सहितलाग्ने करमा पचास प्रतिशत छुट गरिने छ।
(ग) आर्थिक बर्ष २०७६।७७मालाग्ने संझौताअनुसारको घर जग्गाबहाल कर, २०७८ माघ मसान्तमाबुझाएमा सोमालाग्ने व्याज, शुल्क र जरिवानामिनाहा सहितलाग्ने करमा तीस प्रतिशत छुट गरिने छ।
(घ) आर्थिक बर्ष २०७७।७८ मालाग्ने संझौताअनुसारको घर जग्गाबहाल कर, २०७८ माघ मसान्तमाबुझाएमा सोमालाग्ने व्याज, शुल्क र जरिवानामिनाहा सहितलाग्ने करमा दशप्रतिशत छुट गरिने छ।
(५) जिल्ला समन्वय समितिबाट घ वर्गको निर्माण ठेक्काको प्रमाण पत्रप्राप्तगरि समयमा नविकरण गराउननसकेकानिर्माण ठेक्काव्यवसायगर्ने व्यवसायीले आर्थिक बर्ष २०७५।७६ देखिको लाग्ने कर २०७८ चैत्र मसान्त सम्माबुझाएमाव्याज, शुल्क, जरिवाना छुट दिई प्रमाणपत्र नविकरण गरिनेछ । सो अवधि अगाडिको लाग्ने कर, शुल्क, व्याज तथा नविकरण शुल्कमिनाहा गरिने छ।
छुट तथा मिनाहा सुविधा प्राप्त गर्न करदाता अनिवार्य उपमहानगरपालिकामादर्ता हुनुपर्ने छ ।
(१)बैंक तथावित्तिय, सहकारी सेवाव्यवसाय, निर्माण सेवाव्यवसायतथा रु दशलाखभन्दा माथि पुँजी लगानीभएका उद्योग व्यवसायहरु बाहेक कोभिड १९ को संक्रमणबाट प्रभावित व्यवसायलाई करको दरमा देहायअनुसार छुटको ब्यवस्थागरिएको छ ।
(क)आर्थिक बर्ष २०७७।७८ को व्यवसाय कर २०७८ माघ मसान्त सम्माबुझाएमा सोमालाग्ने व्याज, शुल्क, जरिवाना सहित करमापच्चीस प्रतिशत छुट हुनेछ ।
(ख) आर्थिक बर्ष २०७८।७९ को व्यवसाय कर २०७८ माघ मसान्त सम्माबुझाएमा करमाबीस प्रतिशत छुट हुनेछ ।
(ग) कोभिड १९ को संक्रमणबाट बढि प्रभावितहोटल तथापर्यटन व्यवसाय, व्यूटीपार्लर र सैलुनव्यवसायको लागिआर्थिक बर्ष २०७७।७८ को व्यवसाय कर २०७८ माघ मसान्त सम्माबुझाएमा सोमालाग्ने व्याज, शुल्क, जरिवाना सहित करमातीस प्रतिशत छुट हुनेछ र आर्थिक बर्ष २०७८।७९ को व्यवसाय कर २०७८ माघ मसान्त सम्माबुझाएमा करमापच्चीस प्रतिशत छुट हुनेछ ।
(२) सानाव्यवसायीहरुलाई करको दायरामाल्याउनकालागि रु एक लाख सम्मलगानीपुँजीभएकानयाँव्यवसायीहरुलाई एक बर्षको लागिव्यवसायदर्ता दस्तुर मात्रलिई व्यवसाय करमा छुट हुनेछ र तीनलाख सम्मलगानीपुँजीभएकानयाँव्यवसायीहरुलाई व्यवसाय करमापचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।
(३)आर्थिक बर्ष २०७८।७९ मालाग्ने संझौताअनुसारको घर जग्गाबहाल कर, २०७८माघ मसान्त सम्ममाबुझाएमालाग्ने करमादशप्रतिशत छुट हुनेछ ।
(४) घरधनिले निषेधाज्ञाको समयमाबहाल रकम छुट गरेको सम्बन्धित वडा कार्यालयलको सिफारिस पेश गरेमा सो अवधिको घर जग्गाबहाल करसमेत छुट गरिने छ।
 घर जग्गाबहाल करबार्षिक आठ प्रतिशत बाट घटेर सात प्रतिशत वनाइएको छ ।
 सम्पत्ती कर तिर्दा लाग्ने सडक मर्मत दस्तुर रु १०० हटाइएको छ ।

सम्बन्धितखबर

ट्रेण्डिङ

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

ne_NPNepali